Betalingsvoorwaarden en Klachten

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door EAJ Maas, verder te noemen haptotherapeut, ten behoeve van de praktijk voor haptotherapie en coaching.
  • Deze declaraties en/of facturen voor honoraria, kosten, vergoedingen, voorschotten en leveringen, inclusief de mogelijke omzetbelasting dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
  • Het afzeggen van een afspraak dient 24 uur voor de gereserveerde tijd te geschieden. Na deze termijn zal de sessie in rekening worden gebracht. 
  • Wanneer er na bezwaar van de client, door de haptotherapeut overmacht wordt geconstateerd zal er slechts 70% van de kosten van een sessie in rekening worden gebracht.
  • Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. 
  • Blijft betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum uit en is er ook geen reclame ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum, dan is de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na de factuurdatum en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de haptotherapeut gerechtigd over de declaraties, ingaande de vijftiende dag na factuurdatum, wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door cliënt verschuldigde rente bedraagt momenteel 3% per maand of een gedeelte van de maand.
  • Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €25,00 (alles exclusief omzetbelasting).

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Over uw factuur of over de behandeling? Meld u zich dan alsjeblieft; wij gaan er graag met u over in gesprek en zullen er altijd op gericht zijn om tot een goede oplossing te komen.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent maar dit niet met ons kunt of wilt delen. De overheid heeft hiervoor een handreiking geschreven met betrekking tot de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze kunt u vinden op het internet en ligt ter inzage in de wachtkamer van de praktijk. Ook kunt u zich ook richten tot de VVH, de beroepsvereniging van haptotherapeuten. Op de website van de VVH (www.haptotherapeuten-vvh.nl) kunt u uw klacht kenbaar maken.